Ydelser

Sådan hjælper vi

Tidlig opsporing

BrainCare tilbyder et program, der tidligt opsporer klientens behov for relevante indsatser.

Med dette program øges mulighederne for at komme sig bedst muligt og bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Programmet består af to samtaler i eget hjem med 3 måneders interval. Inden samtalerne fremsendes en screeningspakke.

Samtalerne afsluttes med konkrete anbefalinger. 

Pårørende er velkomne til at deltage.

Opstart

Vi afdækker ressourcer og problemstillinger. Tidligere undersøgelser, test- og behandlingsresultater inddrages. Der screenes for angst og depressive symptomer samt oplevelsen af egen livskvalitet og risikoen for tab af arbejdsmarkedstilknytning.

Forløbet tilrettelægges i et samarbejde ud fra SMART-mål; Specifikke – Målbare – Attraktive – Realistiske – Tidsbestemte.

Sådan gør vi

Indsatserne tilrettelægges individuelt ud fra målene og opgavens karakter og afvikles primært i eget hjem.

Der vil indgå træning af de kognitive funktioner ud fra daglig livsførelse og kompetencer til brug i arbejdsliv.

Forløbet indeholder sundhedsfremmende og forebyggende indsatser rettet mod opnåelse og fortsat sikring af mental sundhed. 

Pårørende vil blive inddraget, hvis det ønskes.

på vej mod arbejde

Vi koordinerer med jobcenter og hjælper med kontakten til arbejdgiver.

I et samarbejde vil vi komme med konkrete anbefalinger til plan for tilbagevenden til arbejdsplads. 

I forløbet arbejdes der med afklaring af kompetencer og redefinering ud fra den ændrede livssituation.

Træning i brug af transportmidler og evnen til at orientere sig i trafikken vil indgå.

Behov for skånehensyn og hjælpemidler afklares.

Økonomi

BrainCare afgiver tilbud på forløb tilpasset opgavens karakter og omfang.

Sparring og kvalitet

Som sundhedsprofessionel kan du hos BrainCare få hjælp til sagssparring. Sparring kan være med hele teamet omkring borgeren eller det kan være individuelt.

Vi hjælper gerne med at udvikle  rehabiliterende miljøer hen imod Jeres målsætning.

Det kan ex. være at I ønsker at sætte fokus på borgerinddragelse, fælles målsætning, kognitiv adfærdsterapi, social færdighedstræning, depression, angst eller misbrug.

Kontakt os og lad os høre om Jeres behov.

  • 30 70 73 87